cICLE GRAU BÀSIC

Perfil

Formació professional per alumnes que no han pogut acabar la ESO

Accés

15 anys, 2 cursos repetits a ESO

Continuació d’Estudis

Cicle Formatiu de Grau mitjà
Graduat en ESO

manteniment de vehicles

Operacions de manteniment i reparació de vehicles

cicles formatius de grau mitjà

Perfil

Educació secundària. Formació tècnica. 

Accés

4rt ESO, FP Bàsica, Prova d’accés

Continuació d’Estudis

Cicle Formatiu de Grau Superior

 

GESTIó administrativa

Activitats de recolzament en l'àmbit adminstratiu, tant en les empreses públiques com privades

instal·lacions elèctriques i auTomàtiques

Muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions de baixa tensió i interiors d'habitatge

sistemes microinformàtics i xarxes

Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals

instal·lacions de telecomunicacions

Instal·lacions, configuració i optimització dels diferents sistemes de telecomunicacions

electromecànica de vehicles automòbils

Operacions de mateniment, muntatge i trasformacions de les àrees de mecànica

cicles formatius de grau superior

Perfil

Educació Superior. Títol de tècnic Superior.

Accés

Batxillerat, Garu Mitjà, Prova d’accés

Continuació d’Estudis

Accés a la universitat amb convalidació de crèdits.

adminstració de sistemes informàtics en xarxa

Configuració, administració i manteniment de sistemes informàtics

desenvolupament d'aplicacions web

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web

desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions informàtiques multiplataforma

administració i finances

Organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos empresarials

Assistència a la direcció

Assistent a la direcció i altres departaments en les activitats d'organització, representació de l'entitat i funcions administrativa i documental.

sistemes electrotècnics i automatiTzats

Realització i gestió de projectes i instal·lacions electrotècniques i domòtiques

energies renovables

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques i parc eòlics

Automoció

Organització i suparvisió de les operacions de manteniment en el sector d'automoció

cursos d'especialització de formació professional

Perfil

Educació Superior. 

Accés

Grau Superior de FP.

intel·ligència artificial i big data

Científic, Analista o arquitecte de sistemes de dades

Videojocs i realitat virtual

Desenvolupador de videojocs

FP VIRTUAL

Plana Web de "FP VIRTUAL" de la conselleria d'educació

desenvolupament d'aplicacions web

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web

desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions informàtiques multiplataforma