Coordinació TIC: Bartomeu Duran Serra

Responsable Moodle: Juan Carlos Hurtado de Mendoza Martín

Manteniment plana web: Antònia Ramon, Jose Luis Merino i Alícia Rosselló

Xarxes socials: Manola Rodríguez

Qualitat: Xesca Alorda
Erasmus: Joana M. Cladera Ferrer
So: Vicenç Marí
Manteniment centre: Antoni Rotger
FCT: Mari Fe Vaquero
Orientació i relació amb empreses: Catalina Vallespir, Bernat Mateu, Antònia Moyà, Antònia Ramon i Mari Fe Vaquero
Prevenció de riscos i salut: Bernat Mulet i Gabriel Martí