Antoni Garau Ramon

Temes

Relacionats amb el claustre i el consell social

Relacions amb la conselleria

Relacions amb l’amipa

Relacions amb altres institucions

Assessorament en aspectes curriculars

Permisos de tot el professorat

Rafel Seguí Payeras

Temes

Autorització i pagament de factures

Manteniment de l’edifici

Pagament desperfectes alumnes

Assignació pressupost

Gestió del personal de secretaria, consergeria i neteja.

Gestió del correu electrònic

Control de la nova normativa publicada als BOIBs i BOEs

Gestió econòmica de les FCTs

Antònia Ramon Bordoy

Temes

Plantilla professorat FP

Admissió alumnes FP

Confecció d’horaris

Modificacions puntuals de l’horari

Temes disciplinaris dels alumnes

Control del compliment de l’horari i guàrdies

Coordinació tutories FP

Assessorament i suport al professorat en temes curriculars, etc.

Antoni Rotger Vicens

Gabriel Martí Capell

Francesca Alorda Vilarrubias

Temes

Confecció d’horaris

Temes disciplinaris dels alumnes

Control del compliment de l’horari i guàrdies

Gestió informàtica

Bernat Mateu Aleñar

Temes

Confecció d’horaris

Temes disciplinaris dels alumnes

Control del compliment de l’horari i guàrdies

Gestió informàtica