El Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix a l’article 14 que el centres integrats han de disposar d’un Consell Social, com l’òrgan de participació de la societat en els centres integrats de formació professional.

Ha d’estar format per dotze membres amb veu i vot, més el secretari o la secretària, que ha de ser el secretari o la secretària del centre, amb veu i sense vot, amb la composició següent:

a) Quatre representants: dos de l’àmbit educatiu nomenats per la conselleria competent en matèria d’educació i dos de l’àmbit laboral nomenats per la conselleria competent en matèria de formació. Un o una d’aquests representants ha de ser el director o la directora del centre i ha de presidir el Consell.

b) Quatre representants del centre: dos del professorat, un del personal no docent i un de l’alumnat.

c) Quatre representants de les organitzacions empresarials i sindicals que tinguin la condició legal de més representatives: dos representants de les organitzacions sindicals i dos de les empresarials

funcions del consell social

El Consell Social ha de desenvolupar les funcions següents:

a) Establir les directrius generals per elaborar el projecte funcional del centre i aprovar-lo.

b) Analitzar i aprovar el pressupost i revisar els comptes de gestió del centre.

c) Realitzar el seguiment de les activitats del centre, assegurant la qualitat i el rendiment dels serveis.

d) Emetre l’informe amb caràcter previ al nomenament del director o directora.

e) Col·laborar en l’establiment de contactes amb les empreses i les institucions per facilitar l’assoliment dels objectius fixats en el projecte funcional.

f) Altres funcions de naturalesa anàloga que determini l’administració pública que hagi proposat la creació del centre integrat públic o hagi autoritzat el centre integrat en règim de concert educatiu.

Composició del consell social

Antonio Garau Ramón – Director

Rafel Seguí Payeras – Secretari

Bartomeu Plomer Bennasar – Professorat

Bartomeu Campaner Fornés – Professorat

Maria Socias Reinés – PAS

Marta Mateu Muñoz- Alumnat

Víctor Arjona Borrallo – CAIB

Maria Glòria Escudero Tomás – CAIB

Catalina Rosa Pons Taberner – SOIB

Pilar Fuentes Alamán – SOIB

Coloma del Pilar Jaume Vidal – UGT

Catalina Maria Fullana Abrinas – UGT

Yolanda Calvo Rodríguez – CCOO

Josefina Ramis Rigo – CCOO

Marcos Cañabate Figuerola – PIMEM

Isabel Bennassar Martínez – PIMEM

Carme Francés Abenza – CAEB

Maria Montojo Ripoll – CAEB

informacions sobre la constitució del consell social