PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El nou programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2021-2027 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2021. Tots els projectes iniciats al 2019 i 2020 no finalitzats es regeixen per les regles pròpies del programa anterior 2014-2020. Tots els projectes iniciats al 2021 segueixen la filosofia de la nova vessant de la Comissió Europea, on els eixos centrals són la digitalització, la inclusió i l’ecologia.

DECLARACIÓ POLÍTICA ERASMUS+ CIFP PAU CASESNOVES

Dintre del nou horitzó temporal 2021-2027, la carta ECHE determina l´acció que han de dur a terme els centres als cicles formatius de grau superior, i l´acreditació KA120 ho fa als cicles formatius de grau mitjà i grau bàsic. El nostre centre posseeix ambdues certificacions per oferir totes les oportunitats al nostre alumnat i professorat.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El Pau Casesnoves té, des del curs 2007-08 i atorgada per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

Els projectes del nostre centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, per tant tots els continguts publicats són responsabilitat exclusiva del CIFP Pau Casesnoves, i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

curs 2022 / 2023

GRAU BÀSIC I GRAU MITJÀ

→ Reunió inicial dijous 3/11/2022 al primer pati, aula 106

Convocatòria

Llista provisional de seleccionats

Llista definitiva de seleccionats

GRAU superior

→ Reunió inicial 15/11/2022 al primer pati, aula 106

Convocatòria

Llista provisional de seleccionats

Llista definitiva de seleccionats

Places pel curs 22/23

Cicle Formatiu de Grau Bàsic
1 mobilitat VET-SHORT de 14 dies

Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)
6 mobilitats VET-SHORT de 30 dies
1 mobilitat P-LONG de 92 dies

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)
5 mobilitats de 75 dies

tràmits

experiències curs 21/22

Projecte (2020-1-ES01-KA103-078366)

1 mobilitat d’alumnes (75 dies)

Projecte moving around europe to learn (2020-1-KA102-079236)

9 mobilitats d’alumnes de 30 dies (VET-SHORT)

  • 2 pel GM de Gestió Administrativa a Portugal
  • 3 pel GM d’Electromecànica de Vehicles Automòbils a Alemanya
  • 4 pel GM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Hongria