PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El nou programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2021-2027 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2021. Tots els projectes iniciats al 2019 i 2020 no finalitzats es regeixen per les regles pròpies del programa anterior 2014-2020. Tots els projectes iniciats al 2021 segueixen la filosofia de la nova vessant de la Comissió Europea, on els eixos centrals són la digitalització, la inclusió i l´ecologia.

DECLARACIÓ POLÍTICA ERASMUS+ CIFP PAU CASESNOVES

Dintre del nou horitzó temporal 2021-2027, la carta ECHE determina l´acció que han de dur a terme els centres als cicles formatius de grau superior, i l´acreditació KA120 ho fa als cicles formatius de grau mitjà i formació professional bàsica. El nostre centre posseeix ambdues certificacions per oferir totes les oportunitats al nostre alumnat i professorat.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El Pau Casesnoves té, des del curs 2007-08 i atorgada per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

últimes notícies

Reunió Inicial Grau Mitjà

Dilluns 8 de novembre a les 16:00 hores pel meet
Convocatòria
Selecció provisional
Selecció definitiva

Reunió Inicial Grau Superior

Dimarts dia 9 de novembre a les 19:00 hores al pati del centre
Convocatòria
Selecció provisional
Selecció definitiva

Places pel curs 21/22

Formació Professional Bàsica (FPB)
4 mobilitats VET-SHORT de 14 dies

Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)
4 mobilitats VET-SHORT de 30 dies per a cada grup de cada cicle
4 mobilitats P-LONG de 92 dies a repartir entre tots els cicles

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)
1 beca A1-HESMP- mobilitat d'estudiants (entre països del programa)
3 beques zero

tràmits

inscripció alumnes

De l’11 al 17 de novembre registrar el full d’inscripció a la secretaria del centre.

FP BÀSICA

Full d’inscripció

GRAU MITJÀ

Full d’inscripció

GRAU SUPERIOR

Full d’inscripció

inscripció professors

Encara no s’ha obert el plaç d’inscripció

experiències curs 21/22

Projecte (2020-1-ES01-KA103-078366)

1 mobilitat d’alumnes (75 dies)

Projecte moving around europe to learn (2020-1-KA102-079236)

9 mobilitats d’alumnes de 30 dies (VET-SHORT)

  • 2 pel GM de Gestió Administrativa a Portugal
  • 3 pel GM d’Electromecànica de Vehicles Automòbils a Alemanya
  • 4 pel GM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Hongria