Les associacions escolars comenius promouen la dimensió europea de l’educació mitjançant la cooperació en projectes educatius que donen l’oportunitat a l’alumnat i al professorat de diferents països de treballar conjuntament una temàtica d’interès mutu. Hi ha dos tipus d’associacions:

  • Multilaterals, que han d’incloure centres educatius d’almenys tres països participants en el PAP, havent de ser almenys un d’ells membre de la UE.
  • Bilaterals, que només són possibles amb un clar enfocament lingüístic. Es realitzen entre dos centres educatius i han d’incloure necessàriament un intercanvi recíproc d’alumnat.
Tant les associacions multilaterals com les bilaterals tenen una durada de 2 anys.