ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, i aprendràs a desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses, majoritàriament privades, dedicades al desenvolupament de projectes, a la gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials, a la instal·lació de sistemes domòtics i inmóticos, a infraestructures de telecomunicació en edificis, a xarxes elèctriques de baixa ia sistemes automatitzats, bé per compte propi o aliè

Projectista electrotècnic

Cap d’obres en instal·lacions electrotècniques.

Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior.

MÒDULS

1r curs

Documentació tècnica en les instal·lacions elèctriques (105 h)

Formació que permet assolir les funcions de desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques, que s’aplica a tots els tipus d’instal·lacions relacionades amb el perfil professional del títol.
circuitos1

Sistemes i circuits elèctrics (130 h)

Aquest mòdul professional dóna resposta a la necessitat de proporcionar una base teòrica i pràctica per a la comprensió dels paràmetres, principis de funcionament i característiques de: equips electrònics, màquines de corrent altern i corrent continu, instal·lacions domòtiques, automatismes, i instal·lacions solars fotovoltaiques.

Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació (130 h)

Desenvolupament de les funcions de disseny i definició aplicats a processos relacionats amb centres de transformació i xarxes de distribució de baixa tensió.

Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques (155 h)

Definició, configuració, i dimensionat de les instal·lacions automatitzades en habitatges iedificis, així com d’instal·lacions automatitzades en la indústria.
megabanner

Configuració d’instal·lacions elèctriques. (155 h)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a desenvolupar les funcions de disseny i definició, i s’aplica en els processos relacionats amb instal·lacions elèctriques de BT en l’entorn d’edificis amb finalitats especials, instal·lacions d’enllumenat exterior i solars fotovoltaiques.

Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques (105 h)

Desenvolupament de funcions de gestió, supervisió del muntatge i manteniment, així com la verificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d’edificis; tant en les instal·lacions d’enllaç, en l’interior d’habitatges, locals de pública concurrència i ús industrial.

Formació i orientació laboral (90 h)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se en el món laboral i desenvolupar la seva carrera professional en el sector.

2n curs

Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions (130 h)

Capacita per a desenvolupar funcions de disseny, desenvolupament, supervisió i manteniment d’una instal·lació de recepció i distribució de senyals de telefonia, ràdio i televisió.

Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques (190 h)

Formació necessària per a desenvolupar les funcions de supervisió del muntatge i manteniment, així com la verificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn de edificis; tant en la instal·lació d’enllaç, interior d’habitatges i locals de pública concurrència, així com xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat públic.

Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques (180 h)

Desenvolupament deles funcions de definició, planificació, programació, control i execució de la producció, i s’aplica en les processos de muntatge i manteniment relacionats amb les instal·lacions elèctriques industrials automatitzades.

Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats (40 h)

Aquest mòdul professional complementa la formació establerta per la resta dels mòduls professionals que integren el títol en les funcions d’anàlisi del context, disseny del projecte i organització de la execució.

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Formació necessària per a desenvolupar la pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial, l’auto-ocupació, l’assumpció de responsabilitats i funcions en la feina per compte d’altri.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h + 40 h)

Realització de 400 hores de pràctiques formatives en empreses, durant el tercer trimestre. Projecte d’una empresa.

Tècnics capaços de desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques, dins l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). També supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el seu funcionament, la seva qualitat i seguretat i la conservació del medi ambient.

 • COMPLETES:
  • Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctrics en l’entorn d’edificis (ELE382_3)
   • UC1180_3: Organitzar i gestionar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials.
   • UC1181_3: supervisar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials.
   • UC1182_3: Organitzar i gestionar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials.
   • UC1183_3: Supervisar els processos de manteniment de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials.
  • Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials (ELE259_3)
   • UC0829_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d’edificis d’habitatges, indústries, oficines i locals de pública concurrència.
   • UC0830_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal·lacions amb fins especials.
  • Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior (ELE385_3)
   • UC1275_3: Planificar i gestionar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
   • UC1276_3: Supervisa i realitza el muntatge de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
   • UC1277_3: Supervisa i realitza el manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • INCOMPLETES:
  • Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió (ELE260_3)
   • UC0831_3: Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa tensió.
   • UC0833_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de centres de transformació.
   • UC0834_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions d’enllumenat exterior.

Títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Enginyeria TelemàticaCrèdits
21756 – Introducció a l’Electrònica6
21760 – Empresa6
22367 – Instal·lacions de Telecomunicació I6
Optatives12
Total30
Grau d’Enginyeria InformàticaCrèdits
21709 – Física6
21760 – Empresa6
21773 – Pràctiques en Empresa d’Informàtica I6
Optatives12
Total30
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaCrèdits
21760 – Empresa6
22417 – Electrotècnia6
22420 – Màquines Elèctriques6
22447 – Pràctiques Externes I d’Enginyeria Electrònica Industrial6
Optatives12
Total36

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’electricitat i electrònica.

 • Tècnic en projectes electrotècnics.
 • Projectista d’instal·lacions electrotècniques en BT per a edificis i per a locals especials.
 • Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en MT i CT.
 • Projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de BT per els edificis.
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades.
 • Cap d’equip en instal·lacions electrotècniques de BT i enllumenat exterior.
 • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de BT i enllumenat exterior.
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Cap d’obra en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior.
 • Encarregat d’obra en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior.
 • Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior.
 • Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució en BT i enllumenat exterior.
 • Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.