ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en Energies Renovables, i aprendràs a gestionar el funcionament de parcs eòlics i a realitzar el seu manteniment. A més, sabràs dur a terme el muntatge i la conservació d’instal·lacions solars fotovoltaiques, d’acord amb els protocols de seguretat i de prevenció de riscos. Així mateix, adquiriràs coneixements per organitzar el muntatge de subestacions elèctriques elaborant plans i criteris de supervisió. També t’ensenyaran a avaluar situacions de risc laboral i mediambiental relacionades amb el muntatge i la cura d’aerogeneradors i parcs eòlics, i a detallar mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses dedicades a realitzar la promoció, el muntatge, l’explotació i el manteniment d’instal·lacions d’energies eòliques i solars fotovoltaiques per a la producció d’energia elèctrica i en empreses relacionades amb la generació, transport i distribució d’energia elèctrica, o que posseeixin instal·lacions d’alta tensió, així com en empreses industrials que realitzin treballs de muntatge i manteniment de subestacions elèctriques.

Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Responsable de muntatge de parcs eòlics

Especialista muntador d’aerogeneradors

MÒDULS

1r curs

Sistemes elèctrics en centrals (160 h/5 h setmanals)

Característiques dels sistemes elèctrics, centrals elèctriques i les seves instal·lacions (materials, màquines, aparellatge, protecció, mesures…).

Subestacions elèctriques (175 h/5 h setmanals)

Caracterització de subestacions elèctriques. Planificació de processos de muntatge, supervisió i posada en servei de subestacions. Operacions de manteniment, recursos i protocols.

  Telecontrol i automatismes (265 h/8 h setmanals). (120 h)

Caracterització dels elements d’instrumentació i mesura. Verificació i muntatge d’accionaments. Configuració d’instal·lacions automatitzades, sistemes de transmissió i comunicació per al telecontrol. Programari tipus SCADA. Verificació de xarxes de vigilància i conrol d’accessos utilitzant sistemes de seguretat i alarma.

Prevenció de riscos elèctrics (60 h/2h setmanals).

Caracterització dels efectes fisiològics del corrent elèctric sobre el cos humà. Avaluació de riscos en treballs en presència de tensió elèctrica. Equips de seguretat. Protocols de seguretat i mesures de prevenció en treballs en presència de tensió elèctrica.

Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques (150 h/5 h setmanals)

Equips i elements de les instal·lacions solars fotovoltaiques. Elaboració de documentació tècnica per al muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades connectades a xarxa. Elaboració del pla de manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Empresa i iniciativa emprenadora (60 h/2 h setmanals)

Iniciativa emprenedora. L’empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d’una empresa. Funció administrativa.

Formació i orientació laboral (90 h/3 h setmanals))

Recerca activa d’ocupació. Gestió del conflicte i equips de treball. Contracte de treball. Segureta Social, ocupació i desocupació. Avaluació de riscos professionals. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa. Aplciació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa.

2n curs

Sistemes d’energies renovables (120 h/6 h setmanals)

Tipus d’energies renovables d’aprofitament solar tèrmic. Centrals minihidràuliques. L’energia del mar. Biocombustibles. energia geotèrmica.
baixa (1)

Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques (120 h/6 h setmanals)

Instal·lacions solars. Càlcul d’instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades i connectades a xarxa. Elaboració de documentació tècnica de les instal·lacions solars fotovoltaiques.

Gestió del muntatge de parcs eòlics (195 h/10 h setmanals)

Centrals d’energia eòlica. Planificació del muntatge de parcs eòlics. Muntatge d’aerogeneradors. Avaluació dels riscos. Utilització d’equips de seguretat i protecció personal emprats en les tasques de muntatge i manteniment de parcs eòlics.

Operació i manteniment de parcs eòlics (165 h/8 h setmanals)

Operacions de posada en marxa, regulació i control d’instal·lacions eòliques. Elaboració del pla de manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions d’energia eòlica. Aplicació de protocols d’emergència i de primers auxilis en parcs eòlics.

Projecte d’energies renovables (40 h)

Identificació de necessitats del sector productiu i de l’organització de l’empresa. Disseny de projectes relacionats amb el sector. Planificació de l’execució del projecte. Definició de procediments de control i avaluació de l’execució del projecte.

Formació en centres de treball (400 h)

Identificació de l’estructura i organització empresarial. Aplicació d’hàbits ètics i laborals. Anàlisi de les característiques de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Planificació del muntatge de parcs eòlics i/o horts solars. Supervisió de les operacions en parcs eòlics i instal·lacions solars fotovoltaiques. Realització de la posada en marxa o servei de parcs eòlics i horts solars. Intervencions de manteniment de primer nivell en parcs eòlics i horts solars.

Realitzar el muntatge, l’operació i el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres docuemtns tècnics.
Organitzar les tasques de muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques, elaborant plans i criteris de supervisió.
Gestionar la posada en servei, operació i el manteniment de parcs eòlics, partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.
Operar en sistemes de telecomandament de gestió de parcs eòlics adaptant el funcionament del conjunt a les condicions atmosfèriques i als requeriments de la xarxa.

Realitzar l’operació local i el manteniment en parcs eòlics, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris.

Avaluar situacions de risc laboral i per al medi ambient relacionades amb el muntatge, l’operació i el manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, detallant mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos.

Organitzar el muntatge de subestacions elèctriques, elaborant plans i criteris de supervisió.

Realitzar tasques d’operació local i manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris.

 • COMPLETES:
  • Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics (ENA 193_3)
   • UC0615_3: Desenvolupar projectes de muntatge d’instal·lacions d’energia eòlica.
   • UC0616_3: Gestionar la posada en servei i operació d’instal·lacions d’energia eòlica.
   • UC0617_3: Gestionar el manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica.
   • UC0618_2: Prevenir riscos professionals i actuar en casos d’emergència en parcs eòlics.
   • UC0619_2: Muntar i mantenir instal·lacions d’energia eòlica.
  • Organització i projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques (ENA 263_3)
   • UC0842_3: Determinar la viabilitat de projectes d’instal·lacions solars.
   • UC0843_3: Desenvolupar projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • UC0844_3: Organitzar i controlar el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • UC0845_3: Organitzar i controlar el manteniment d’instal·lacions solars
  • Gestió del muntatge i manteniment de subestacions elèctriques (ENA 474_3)
   • UC1531_3: Gestionar i supervisar el muntatge de subestacions elèctriques.
   • UC1532_3: Gestionar i supervisar l’operació i el manteniment de subestacions elèctriques.
   • UC1533_2: operar localment i realitzar el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.
   • UC1530_2: Prevenir riscos en instal·lacions elèctriques d’alta tensió.
Títol de Tècnic/a Superior en Energies Renovables.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

 • Promotor d’instal·lacions solars
 • Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
 • Muntador-operador d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fovoltaiques
 • Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Tècnic de gestió d’operació i manteniment en instal·lacions eòliques
 • Responsable de muntatge d’aerogeneradors
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics