ACCÉS

ESO, FPB

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques automàtiques, i aprendràs a muntar i mantenir instal·lacions i equips electrotècnics de tot tipus.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

 • Instal·lador/a elèctric
 • Muntador/a de quadres elèctrics
 • Instal·lador/a reparador/a d’electrodomèstics
 • Mantenidor/a d’instal·lacions elèctriques industrials i/o d’hotels

Instal·lador/a de línies elèctriques

Electricista en general

instalacion

Instal·lador/a d’antenes i d’equips telefònics

MÒDULS

1r curs

Instal·lacions elèctriques interiors (295 h)

Circuits elèctrics bàsics en interiors. Muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges. Documentació de les instal·lacions. Instal·lacions de locals de pública concurrència. Instal·lacions de locals comercials i/o industrials. Manteniment i detecció d’avaries en les instal·lacions elèctriques. Posada en servei d’instal·lacions d’habitatge, locals de pública concurrència o industrials. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Automatismes industrials (295 h)

Interpretació de documentació tècnica. Dibuix Tècnic aplicat. Instal·lacions bàsiques d’automatismes industrials. Instal·lacions d’automatismes industrials aplicats a petits motors. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades. Avaries característiques d’instal·lacions d’automatismes. Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatismes industrials. Automatització amb autòmats programables. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Electrotècnia (190 h)

Corrent continu. Electromagnetisme. Corrent altern monofàsic. Sistemes trifàsics. Seguretat en instal·lacions electrotècniques. Transformadors. Màquines de corrent continu. Màquines rotatives de corrent altern.

Electrònica (90 h)

Circuits lògics combinacionals. Circuits lògics seqüencials. Components electrònics emprats en rectificació i filtrat. Tipologia i característiques. Fonts d’alimentació. Components emprats en electrònica de potència. Amplificadors operacionals. Temporitzadors. Oscil·ladors.

Formació i orientació laboral (90 h)

Analitzar la recerca activa d’ocupació i la gestió del conflicte i equips de treball. Estudiar el distints tipus de contractes de treball i les relacions amb la Seguretat social. Aprendre a avaluar el riscos professionals i laborals, així com, l’aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa.

2n curs

Instal·lacions de distribució (130 h)

Configuració dels centres de transformació (CT). Configuració de xarxes de distribució de baixa tensió. Configuració de les instal·lacions elèctriques d’enllaç. Operacions de manteniment de centres de transformació. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió. Operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’enllaç. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (130 h)

Identificació dels elements d’infraestructures de telecomunicacions. Instal·lacions d’ICT. Configuració de petites instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. Configuració d’instal·lacions de telefonia i intercomunicació. Muntatge d’instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. Muntatge d’instal·lacions de telefonia i intercomunicació. Localització d’avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions. Reparació d’instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. Seguretat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Instal·lacions domòtiques (130 h)

Instal·lacions domòtiques, àrees d’utilització. Sistemes tècnics aplicats a l’automatització d’habitatges. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges. Muntatge i configuració de les àrees de control en habitatges. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Directindustry

Màquines elèctriques (130 h)

Interpretació de documentació tècnica en màquines elèctriques. Muntatge i assaig de transformadors. Manteniment i reparació de transformadors. Muntatge de màquines elèctriques rotatives. Manteniment i reparació de màquines elèctriques rotatives. Maniobres de les màquines elèctriques rotatives. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Instal·lacions solars fotovoltaiques (60 h)

Identificació dels elements de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Configuració de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Muntatge dels panells de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Muntatge de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Manteniment i reparació de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Connexió a la xarxa de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

Identificar l’estructura i organització de l’empresa. Aplicar hàbits ètics i laborals. Elaborar la documentació encomanada. Realitzar tots els tràmits, gestions i registres administratius propis del lloc de treball. Realitzar tasques de venda, promoció del producte de l’empresa i atenció als clients.

Formació de professionals amb capacitat per:

 • Muntar i mantenir equips i instal·lacions de distribució i subministrament d’energia elèctrica a baixa tensió.
 • Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions en l’àmbit d’edificis.
 • Muntar i mantenir equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 • Muntar, mantenir i assajar màquines elèctriques estàtiques i rotatives.
 • Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
 • COMPLETES:
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELE257_2)
   • UC0820_2: Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges.
   • UC0821_2: Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis comercials, d’oficines i d’una o diverses indústries.
   • UC0822_2: Muntar i mantenir instal·lacions d’auto- matismos en l’entorn d’habitatges i petita indústria.
   • UC0823_2: Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
   • UC0824_2: Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
   • UC0825_2: Muntar i mantenir màquines elèctriques.
  • Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis (ELE043_2)
   • UC0120_2: Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
   • UC0121_2: Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
 • INCOMPLETES:
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (ENA261_2)
   • UC0836_2: Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • UC0837_2: Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

Títol de Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

La durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics.
 • Cursos d’especialització professional
 • Un altre cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats
Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’electricitat i electrònica.