ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en administració i finances, i aprendràs a organitzar i portar a terme l’administració i la gestió de personal, les operacions econòmiques i financeres i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com en el privat.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa. Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa, o mitjançant l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre d’altres.

Administratiu de logística

Administratiu de banca i assegurances

Administratiu de recursos humans

MÒDULS

1r curs

Gestió de la documentació jurídica i empresarial (95 h)

L’administració pública i els documents jurídics que es poden emprar per relacionar-nos amb aquesta.

Gestió RH i Responsab social 1r

Recursos humans i responsabilitat social corporativa (160 h)

L’empresa i els seus recursos humans. Selecció i formació.

Ofimàtica i el procés de la informació (160 h)

Equips de procés de la informació. Ofimàtica. Internet.

Procés integral de l’activitat comercial (140 h)

Introducció a la comptabilitat. Impostos sobre l’activitat comercial. Documentació de compra-venda. Tràmits gestió comercials. Tresoreria.

Comunicació i atenció al client (160 h)

Comunicació amb clients, tècniques i documents. Servei post-venda.

Anglès(130 h)

Anglès aplicat a la gestió d’una empresa.

Formació i orientació laboral (90 h)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

2n curs

Gestió de recursos humans (100 h)

Contractació, modificació i extinció dels contractes. Seguretat social. Documents i tràmits.

Gestió financera (120 h)

Productes i serveis financers. Assegurances. Mercats financers.

  Comptabilitat i fiscalitat (120 h)

Comptabilitat i impostos. Procés d’auditoria. Aplicacions informàtiques.

Gestió logística i comercial. (80 h)

Aprovisionament. Cadena logística.

Simulació empresarial (140 h)

Projecte de creació d’una empresa. Gestió i treball en una empresa.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h + 40 h)

Realització de 400 hores de pràctiques formatives en empreses, durant el tercer trimestre. Projecte d’una empresa.

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en los processos comercials , laborals, comptables, financers i fiscals d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari, i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 • COMPLETES:
  • Administració de recursos humanos (ADG084_3)
   • UC0237_3 Realitzar la gestió i control administratiu de recursos humans.
   • UC0238_3 Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans.
   • UC0987_3 Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.
   • UC0233_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
  • Gestió financera (ADG157_3)
   • UC0498_3 Determinar les necessitats financeres de l’empresa.
   • UC0499_3 Gestionar la informació i contractació dels recursos financers.
   • UC0500_3 Gestionar i controlar la tresoreria i el seu pressupost.
   • UC0233_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
  • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (ADG310_3)
   • UC0982_3: Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.
   • UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.
   • UC0987_3: Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.
   • UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant Organismes i Administracions Públiques.
   • UC0980_2: Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans.
   • UC0979_2: Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 • INCOMPLETES:
  • Gestió comptable i d’auditoria (ADG082_3)
   • UC0231_3 Realitzar la gestió comptable i fiscal.

Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Administració d’EmpresesCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
21200 – Comptabilitat Financera I6
21218 – Gestió de Recursos Humans6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21235 – Creació d’Empreses6
21236 – Dret Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total48
Doble titulació: grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret (Pla 2013)Crèdits
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
21200 – Comptabilitat Financera I6
21236 – Dret Laboral6
21235 – Creació d’Empreses6
Optatives6
Total30
Doble titulació: grau d’Administració d’Empreses i grau de TurismeCrèdits
20502 – Anglès I6
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
20511 – Comptabilitat Financera I6
21218 – Gestió de Recursos Humans6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21235 – Creació d’Empreses6
21236 – Dret Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total48
Doble titulació: grau d’Economia i grau de TurismeCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
20607 – Introducció a l’Empresa6
20502 – Anglès I6
20505 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
20650 – Comptabilitat6
Total36
Grau de DretCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20600 – Entorn Econòmic6
21101 – Territori i Societat6
Total18
Grau d’EconomiaCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
20607 – Introducció a l’Empresa6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
20650 – Comptabilitat6
Total30
Grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments: Pla 2015 (EU Felipe Moreno)Crèdits
29352 – Nocions Bàsiques de Dret6
29358 – Introducció a l’Empresa6
29701 – Anglès I6
29360 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
Total24
Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)Crèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20607 – Introducció a l’Empresa6
22500 – Principis d’Economia6
22505 – Comptabilitat6
22507 – Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals6
21235 – Creació d’Empreses6
22550 – Màrqueting Intern6
Total42
Grau de TurismeCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20502 – Anglès I6
20602 – Introducció als Mercats i Operacions Financeres6
20505 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
20511 – Comptabilitat Financera I6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21235 – Creació d’Empreses6
21236 – Dret Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total54

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’administració.