ACCÉS

ESO, FPB

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en gestió administrativa, i aprendràs dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

SORTIDES PROFESIONALS

El perfil professional d’aquest cicle formatiu està adaptat a la realització de treballs d’auxiliar administratiu en tota classe d’entitats, tant públiques com privades, per exemple: oficines del Govern Balear, Ajuntaments, INEM, Hisenda, Seguretat Social, empreses de qualsevol sector i activitat (hoteleria, calçat, banca, caixes d’estalvi, assessories, informàtica,…)

Auxiliar administratiu

oficina-recepcionista-saludo-socio-corporativo_1262-16353

Recepcionista

office

Empleat d'atenció al client

MÒDULS

1r curs

Atenció al client

Comunicació empresarial i atenció al client (160 h)

Aprendre a seleccionar tècniques de comunicació empresarial i transmissió de comunicació oral i escrita. Realitzar l’arxiu de la informació. Reconeixement de les necessitats del client i atenció a les seves consultes, queixes i reclamacions, sempre aplicant procediments de qualitat per a la potenciació de la imatge de l’empresa.

Operacions administratives de compravenda (120 h)

Realitzar càlculs de preus de venda, compra i descomptes. Confeccionar documents administratius de les operacions de compravenda. Realitzar liquidacions de les obligacions fiscals. Controlar les existències del magatzem. Tramitació de cobraments i pagaments.

Empresa i administració (100 h)

Analitzar els processos d’innovació empresarial. Estudiar el concepte jurídic d’empresa i empresari, així com el sistema tributari i obligacions fiscals. Donar a conèixer l’estructura funcional i jurídica de l’administració pública i les seves relacions amb l’empresa, així com, la gestió de tota la documentació davant l’administració.

Tractament informàtic de la informació (230 h)

Aprendre a utilitzar correctament i en destresa el teclat informàtic i a instal·lar i actualitzar aplicacions informàtiques. Elaborar documents i plantilles amb fulls de càlcul i processadors de textos, així com utilitzar bases de dades. Elaborar presentacions amb integració d’imatges i vídeos. Aprendre a gestionar el correu i l’agenda electrònica.

Tècnica comptable (100 h)

Estudiar el patrimoni empresarial i la metodologia comptable. Conèixer els PGC de Pimes i aprendre a comptabilitzar els fets econòmics bàsics. Aprendre a utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat.

Anglès (160 h)

Analitzar i produir missatges orals. Emetre i interpretar missatges escrits. Identificar i interpretar els elements culturals més significatius dels països de parla anglesa.

Formació i orientació laboral (90 h)

Analitzar la recerca activa d’ocupació i la gestió del conflicte i equips de treball. Estudiar el distints tipus de contractes de treball i les relacions amb la Seguretat social. Aprendre a avaluar el riscos professionals i laborals, així com, l’aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa.

2n curs

Operacions administratives de recursos humans (150 h)

Estudiar la tramitació administrativa dels processos de captació i selecció de personal. Aprendre a confeccionar contractes laborals i nòmines. Elaborar documentació en relació a les incidències laborals, sempre aplicant procediments de qualitat de gestió integrals de recursos humans.

Tractament de la documentació comptable (150 h)

Aprendre a preparar documentació de suport dels fets econòmics i fer el seu registre comptable. Realitzar les operacions de comptabilització d’un exercici complet i fer les oportunes comprovacions de comptes.

Empresa a l’aula (170 h)

Estudiar les característiques del projecte de l’empresa a l’aula. Organitzar la gestió de l’activitat tant pel que fa a la documentació, a les politiques comercials i màrqueting i als recursos humans. Aprendre a treballar en equip.

Operacions auxiliars de tresoreria (170 h)

 

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

Identificar l’estructura i organització de l’empresa. Aplicar hàbits ètics i laborals. Elaborar la documentació encomanada. Realitzar tots els tràmits, gestions i registres administratius propis del lloc de treball. Realitzar tasques de venda, promoció del producte de l’empresa i atenció als clients.

Realitzar activitats de recolzament en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en les empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de riscos laborals i protecció ambiental.

 • COMPLETES:
  • Activitats administratives de recepció i relació amb el client (ADG307_2)
   • UC0975_2: Rebre i processar les comunicacions internes i externes.
   • UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
   • UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
   • UC0978_2: Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
   • UC0977_2: Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
   • UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
  • Activitats de gestió administrativa (ADG308_2)
   • UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
   • UC0979_2: Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
   • UC0980_2: Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans. UC0981_2: Realitzar registres comptables.
   • UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
   • UC0978_2: Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
   • UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Títol de Tècnic en Gestió Administrativa.

La durada del cicle és de 2.000 hores, organitzat en dos cursos. el primer és de 960 hores i el segon de 1040, de les quals 400 hores, durant el darrer trimestre es dediquen a la formació en centres de treball.

 • Qualsevol altre cicle de grau mitjà
 • Amb 18 anys, mitjançant prova d’accés (només part comuna) o curs d’accés, accés a cicles de grau superior de la família professional d’administració.
 • Batxillerat

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’administració.