ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, i aprendràs a desenvolupar aplicacions informàtiques, participar en el seu disseny i realitzar-ne la programació, les proves i la documentació.

SORTIDES PROFESIONALS

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Desenvolupador d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

Desenvolupador d'aplicacions de propòsit general.

Desenvolupador d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

MÒDULS

1r curs

Sistemes informàtics (170 h)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

erd-1

Bases de dades (260 h en anglès)

Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML, DDL i DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals.

Programació (230 h)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes (POO): Fonaments. Llibreries de classes fonamentals. Introducció a la persistència en BD.

Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (120 h)

Utilitzarem llenguatges de marques en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

Entorns de desenvolupament (90 h)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

Formació i orientació laboral (90 h)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

2n curs

Desenvolupament d’interfícies (125 h)

Genera interfícies gràfiques d’usuari mitjançant editors visuals. Genera interfícies gràfiques d’usuari basades en XML. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques. Documenta aplicacions. Prepara aplicacions per la seva distribució. Avalua el funcionament d’aplicacions.

Programació multimèdia i dispositius mòbils (85 h)

Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seves característiques i capacitats. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills fent servir motors de jocs.

Programació de serveis i processos (70 h)

Desenvolupa aplicacions compostes per diversos processos reconeixent i aplicant principis de programació paral·lela. Desenvolupa aplicacions compostes per diversos fils d’execució analitzant i aplicant llibreries específiques del llenguatge de programació. Programa mecanismes de comunicació en xarxa emprant sòcols i analitzant l’escenari d’execució. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l’accés, emmagatzematge i transmissió de la informació.

Sistemes de gestió empresarial (95 h)

Identifica sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (ERP-CRM). Implanta sistemes ERP-CRM. Realitza operacions de gestió i consulta de la informació seguint les especificacions de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels sistemes ERPCRM. Adapta sistemes ERP-CRM.

Accés a dades (125 h)

Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades natives XML. Programa components d’accés a dades.

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h + 40 h)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 • COMPLETES:
  •  Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió (IFC155_3)
   • UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
   • UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.
   • UC0494_3 Desenvolupar components de programari en llenguatges de programació
  • Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC 080_3)
   • UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
   • UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.
   • UC0227_3 Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.
 • INCOMPLETES:
  • Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (IFC 363_3)
   • UC1213_3 Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
  • Programació de sistemes informàtics (IFC303_3)
   • UC0964_3 Crear elements de programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Enginyeria InformàticaCrèdits
20302 – Programació – Informàtica I6
21760 – Empresa6
21716 – Base de Dades I6
21726 – Base de Dades II6
21755 – Tecnologia Multimèdia6
21773 – Pràctiques en Empresa d’Informàtica I6
21724 – Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d’Usuari6
Optatives6
Total48
Grau d’Enginyeria TelemàticaCrèdits
20302 – Programació – Informàtica I6
21760 – Empresa6
22353 – Computadors i Sistemes Operatius6
Optatives12
Total30

Dirigiu-vos a qualsevol membre del departament d’Informàtica