ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web, i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, complint els criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat.

SORTIDES PROFESIONALS

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte aliè com propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Programador/a

Programador/a multimèdia

Desenvolupament d'aplicacions en entorns Web

MÒDULS

1r curs

Sistemes informàtics (170 h)

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa. Implantació de programari específic.

erd-1

Bases de dades (260 h en anglès)

Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML, DDL i DCL i extensió procedimental. Bases de dades objectes-relacionals.

Programació (230 h)

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació orientada a objectes (POO): Fonaments. Llibreries de classes fonamentals. Introducció a la persistència en BD.

Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (120 h)

Utilitzarem llenguatges de marques en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i recuperarem informació mitjançant tecnologies Web.

Entorns de desenvolupament (90 h)

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a objectes.

Formació i orientació laboral (90 h)

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. Prevenció de riscos laborals.

2n curs

Desenvolupament web en entorn client (125 h)

Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. Estructures definides pel programador: Objectes. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. Comunicació asíncrona client-servidor.

Desenvolupament web en entorn servidor (160 h)

Desenvolupament web en entorn servidor. Generació dinàmica de pàgines web. Tècniques d’accés a dades. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids.

Desplegament d’aplicacions web (90 h)

Servidors web i de transferència de fitxers. Servidors d’aplicacions web. Desplegament d’aplicacions web. Control de versions i documentació.

Disseny d’interfícies web (125 h)

Disseny de la interfície. Estils. Elements multimèdia: creació i integració. Accessibilitat i usabilitat.

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió administrativa i financera.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h + 40 h)

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte.

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, facilitat d’us i qualitat exigits pels estàndards establerts. Ensenyament Bilingüe.

 • COMPLETES:
  • Desenvolupament d’aplicacions en tecnologies web (IFC154_3)
   • UC0491_3 Desenvolupar elements de programari a l’entorn client.
   • UC0492_3 Desenvolupar elements de programari a l’entorn servidor.
   • UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns Internet.
 • INCOMPLETES:
  1. Programació amb llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió (IFC155_3).
   • UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
   • UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.
  2. Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals (IFC 080_3)
   • UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
   • UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions web.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Enginyeria InformàticaCrèdits
20302 – Programació – Informàtica I6
21760 – Empresa6
21716 – Base de Dades I6
21726 – Base de Dades II6
21755 – Tecnologia Multimèdia6
21773 – Pràctiques en Empresa d’Informàtica I6
21724 – Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d’Usuari6
Optatives6
Total48
Grau d’Enginyeria TelemàticaCrèdits
20302 – Programació – Informàtica I6
21760 – Empresa6
22353 – Computadors i Sistemes Operatius6
Optatives12
Total30

Dirigiu-vos a qualsevol membre del departament d’Informàtica